Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

Co je služba Excel24?
V současnosti je stále častějším trendem využívání outsourcingu neboť je pro podnikatele velmi efektivním řešením a jeho využití se považuje za výborné rozhodnutí, které vede ke snižování nákladů a kumulaci času pro vlastní činnost.
Služba Excel24 poskytuje klientům outsourcingový způsob řešení úkolů a problémů při práci s tabulkovým procesorem Microsoft Excel. Spolupráce probíhá na základě předem určených časových a finančních podmínek. Všechny aspekty poskytování této služby jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování služby Excel24.

Pro koho je služba Excel24 určena?
Službu Excel24 mohou využívat všichni zájemci bez omezení právní subjektivity (tzn. fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelé, právnické osoby – s.r.o., akciové společnosti, státní instituce, družstva, sdružení atd.).

Proč službu Excel24 využívat?
Klienti využívají službu Excel24 nejčastěji z níže uvedených důvodů:
1) Z časových důvodů. V životě často vyvstávají situace, kdy je klient nucen řešit zadané úkoly v tabulkovém procesoru v časovém stresu a bez náležitých vědomostí. To vede k neúměrnému nárůstu času, stráveném při práci v tomto programu a tím pádem i ke ztrátám finančním.
2) Z finančních důvodů. Zejména v prostředí drobných podnikatelů, středně velkých a velkých společností jsou jejich majitelé často překvapení, kolik času a financí se dá využitím služby Excel24 ušetřit. Nastřádané „člověkohodiny“ se pak dají využít při jiných činnostech firmy a dochází k navyšování produktivity práce.
3) Z „vědomostních“ důvodů. Pro to aby byly efektivně využívány všechny funkce a možnosti, kterými program disponuje, je zapotřebí kontinuální studium, zkoušení a pořizování nových studijních pomůcek (knihy, demo programy, školení atd.)
4) Z kapacitních důvodů. Situace, kdy neplánovaná absence člověka, který má na starosti zpracování dat, bývá často nepříjemná a vyžaduje operativní řešení. I v tomto okamžiku může být služba Excel24 pro Vás tím pravým a efektivním řešením vzniklého problému.
5) Kombinací výše uvedených důvodů.

Ať už je důvod, který Vás vede k využití služby Excel24 jakýkoliv, vždy se můžete spolehnout na kvalitní práci profesionálů, kteří mají s tímto programem dlouholeté zkušenosti a ve většině případů se zároveň nabízí pro klienty možnost ušetřit finance (viz Simulátor rentability).

Jak systém poskytování služby funguje?
Na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby Excel24 mezi společností a klientem společnost garantuje, že do určeného časového limitu bude reagovat na klientův požadavek (dotaz, žádost o zpracování úkolu). Veškerá komunikace mezi klientem a společností probíhá elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu. Čas „reakce“ a další  podmínky se odvíjí od zvoleného měsíčního tarifu.

Kolik tato služba stojí?
Klient má na výběr ze čtyř tarifů – MINI, STANDARD, PREMIUM a GOLD a rozhoduje se na základě plánované intenzity využití služby. Jiné požadavky má vysokoškolák, připravující se na zkoušku z informačních technologií, jiné drobný živnostník a jiné akciová společnost, která touto službou prakticky nahrazuje činnost jednoho pracovníka. Rozpis dodacích a cenových podmínek naleznete zde.

Jak probíhají úhrady za službu?
Celý systém funguje obdobně jako telefonní tarify. Na základě měsíčního vyúčtování hradí klient částku v minimální částce měsíční paušálu dle zvoleného tarifu. V průběhu každého zúčtovacího období (kalendářní měsíc) je klientovi vytvořen měsíční kredit ve výši měsíčního paušálu a  klient ho čerpá formou požadavků. Požadavek může být ve formě dotazu nebo žádosti o zpracování úkolu. Klientem odsouhlasené zpracování úkolů probíhá za hodinové ceny dle zvoleného tarifu. Pochopitelně celková cena odvedené práce za zpracování úkolů za příslušné zúčtovací období se odečítá od paušální částky. V případě záporného rozdílu mezi měsíčním paušálem a měsíčním spotřebovaným kreditem za zpracování úkolů je tento rozdíl součástí měsíčního vyúčtování.

Převádí se nespotřebovaný měsíční kredit z jednoho zúčtovacího období do druhého?
Ano, u tarifu PREMIUM a GOLD se nespotřebovaný měsíční kredit převádí do následujícího zúčtovacího období (U tarifu PREMIUM maximálně do výše jednonásobku měsíčního paušálu a u tarifu GOLD maximálně do výše dvojnásobku měsíčního paušálu).

Na jakou dobu se smlouva o poskytování služby Excel24 uzavírá?
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že před koncem každého šestiměsíčního období se může vypovědět.

Může se v průběhu platnosti smlouvy měnit tarif?
Ano, každých 6 měsíců je možno změnit tarif.

Jaké práce si při zpracování úkolů můžeme představit?
Rozsah zpracovávaných úkolů je různorodý – od tvorby tabulek, grafů, vkládání vzorců a funkcí, přes hromadné zpracování dat až po programování procedur nebo návrhy informačních systémů. Každý klient je individualita a má specifický druh požadavků.

Lze domluvit i jinou formu odměňování za tuto službu?
Ano, při dlouhodobější spolupráci a po vzájemné domluvě lze sjednat i jinou formu odměňování. Nejdůležitější je oboustranná spokojenost.

Co služba Excel24 neřeší?
Činnosti spojené s nákupem a instalací software, zajišťování přístupových práv v síťovém prostředí a ostatní „administrátorské“ práce.

Další informace naleznete v sekci Dodací a cenové podmínky Excel24.

Vzor smlouvy o poskytování služby Excel24 zašleme po vyžádání na uvedených kontaktech.