Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

Společnost nabízí vypracování kompletní žádosti o akreditaci dle vyhlášky č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení na tyto pracovní činnosti (případně jejich kombinaci):

 • [E1 Vedení daňové evidence]
 • [E2 Vedení daňové evidence s využitím výpočetní techniky]
 • [E3 Vedení účetnictví]
 • [E4 Vedení účetnictví s využitím výpočetní techniky]
 • [E5 Vedení účetnictví a daňové evidence]
 • [E6 Vedení účetnictví a daňové evidence s využitím výpočetní techniky]
 • [E7 Mzdové účetnictví]
 • [E8 Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky]
 • [E9 Daňový specialista]
 • [P1 Základy obsluhy osobního počítače]

Podmínkou pro získání akreditačního osvědčení dle výše uvedené vyhlášky je:

 1. podání žádosti o akreditaci se správnými a úplnými údaji právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, které mají v předmětu podnikání nebo v předmětu činnosti poskytování vzdělávacích služeb,
 2. doložení odpovídajícího personálního, prostorového, materiálního a technického zabezpečení vzdělávacího programu,
 3. doložení vhodností vzdělávacího programu z hlediska stanovení výsledků vzdělávání, vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, volby forem a metod výuky a způsobů ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci.

Žádost o akreditaci obsahuje:

 1. identifikační údaje žadatele;
 2. doklad o zaplacení správního poplatku;
 3. doklad o oprávnění poskytování vzdělávacích služeb;
 4. název rekvalifikačního programu;
 5. pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace realizována;
 6. profil absolventa, ve kterém budou uvedeny ověřitelné výsledky vzdělávání podle rekvalifikačního programu,
 7. vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu;
 8. forma vzdělávání, metody výuky a vyučovací jazyk;
 9. rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne;
 10. způsob ověření získaných znalostí a dovedností, složení zkušební komise;
 11. učební plán, jehož obsahem je seznam tematických celků s určenou minimální hodinovou dotací, s minimálním celkovým počtem hodin výuky rozčleněným na minimální počet hodin teoretické a praktické výuky;
 12. učební osnovy, které zahrnují obsah učebního plánu rozpracovaný tak, aby bylo zřejmé, co je obsahem a výsledkem výuky u jednotlivých tematických celků učebního plánu;
 13. popis průběhu praktické výuky včetně informací o jejím organizačním zabezpečení;
 14. seznam literatury;
 15. jméno a příjmení garanta kurzu, odpovídajícího za odbornou úroveň rekvalifikace;
 16. údaje o odbornosti, kvalifikaci, odborné a pedagogické praxi lektorů pro výuku jednotlivých předmětů;
 17. informace o prostorovém, materiálním a technickém zabezpečení vzdělávání teoretické i praktické výuky;
 18. informace o způsobu a formě vedení dokumentace o průběhu a vyhodnocení vzdělávání;
 19. vzor osvědčení o rekvalifikaci.

Předmětem dodání je žádost o akreditaci, obsahující vyplněné body (takto podbarvené)  d, e, f, g, h, i, j, k, l, r a s na objednané pracovní činnosti.
Zbývající body žádosti o akreditaci tj. a, b, c, m, n, o, p a q si žadatel doplňuje sám do předpřipravených polí dle svých podmínek a požadavků (osnova obsahu je uvedena).


Pochopitelně žadatel (objednatel služby) si může dodané podklady doplnit, změnit či upřesnit dle svých podmínek (např. počet vyučovacích hodin, struktura učebních osnov atd.).

Společnost dále nabízí spolupráci při tvorbě dalších materiálů, potřebných k realizaci rekvalifikačních kurzů (např. zpracování pracovních sešitů apod.).

V případě objednání služby postupujte dle kroků uvedených v sekci postup při objednání.

Ceník za zpracování žádosti o akreditace