Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

Zásoby jsou oběžným majetkem účetní jednotky. Základní členění zásob je:

1) Skladovaný materiál (suroviny, pomocné látky, provozní látky, náhradní díly, obaly, drobný hmotný majetek);
2) Zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky);
3) Zvířata;
4) Zboží (takové zásoby, které účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje).

Zásoby se oceňují pořizovacími cenami nebo vlastními náklady.

Způsoby evidence zásob:

Způsob „A“

Podstatou tohoto způsobu evidence zásob je soustředění všech nákladů, vynaložených na pořízení zásob nákupem i vlastní výroby na majetkových účtech zásob (úč. tř. 1). Zásoby se vyúčtují do provozních nákladů až v okamžiku jejich skutečné spotřeby (materiál a zboží), nebo jako snížení výnosů v okamžiku jejich vyskladnění (vlastní výroba).

Způsob „B“

Podstatou tohoto způsobu evidence zásob je zaúčtování nakupovaných zásob i aktivovaných zásob přímo do nákladů (úč. tř. 5). Příjemky zásob se evidují pouze ve skladové evidenci. Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy z účtů zásob převedou do nákladů. Stav zásob podle skladové evidence, kterou má účetní jednotka povinnost vést, se zaúčtuje jako konečný zůstatek na účtech materiálu a zboží souvztažně ve prospěch příslušného nákladového účtu. Při vedení evidence tímto způsobem je nutné vést běžnou skladovou evidenci kvůli možnosti průběžného zjišťování a prokazování stavu zásob během účetního období a zaúčtování konečného zůstatku.

 U podnikatelů provozujících maloobchodní činnost, při které je technicky obtížné vedení skladových karet podle jednotlivých položek zásob, se za záznamy o zásobách považují i jiné vhodné způsoby, které prokazují celkový stav zásob, např. „kontrola korunou“. Princip tohoto způsobu vedení evidence zásob tj. „kontrola korunou“ spočívá v oceňování zásob prodejní cenou. Jakýkoliv přírůstek zásob (nákup zboží) se pak ocení prodejní cenou a v této hodnotě se přičte k celkovému zůstatku zásob. Úbytek zásob (prodej zboží) se pak zapisuje na základě vykázaných tržeb.

Demoverzi aplikace Evidence zásob – kontrola korunou, vytvořenou v Excelu, můžete nalézt zde.