Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Daňová evidence nahrazuje dřívější vedení jednoduchého účetnictví. Slouží ke zjištění daňového základu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Povinnosti při vedení daňové evidence upravuje §7b) zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Výstupem daňové evidence je výpočet základu daně z příjmů a obsahuje:
* údaje o příjmech a výdajích v členění, potřebném pro zjištění základu daně;
* údaje o majetku a závazcích.

 Na rozdíl od účetnictví není u daňové evidence určena striktně přesná forma jejího vedení a v podstatě je na poplatníkovi jestli ji povede ručně na papíře, v tabulkovém procesoru nebo ve specializovaném programu. Jiné nároky na její vedení bude mít např. poplatník, který provozuje vedlejší podnikatelskou činnost, během účetního období má pár pokladních dokladů a 12 vydaných faktur a jiné bude mít podnikatel – měsíční plátce DPH se stovkami dokladů měsíčně, skladem materiálu a třemi podnikatelskými účty. Nicméně pro oba dva typy podnikatelů platí stejná povinnost – a to – na jejím základu a základu účetních dokladů věrohodně zajistit výpočet daňového základu. Povinnost vedení daňové evidence odpadá podnikateli v případě, že se rozhodne uplatňovat daň paušální částkou dle §7a) zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Díky zažité praxi dnes většina účtujících používá jednodušší i složitější programy, vycházející z již zmiňovaného a kdysi používaného jednoduchého účetnictví (deník daňové evidence – dříve peněžní deník, kniha závazků a pohledávek, pokladní kniha atd.).

Demoverzi aplikace daňové evidence pro neplátce DPH, vytvořenou v Excelu naleznete zde.

 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Cílem správně vedeného účetnictví je podání objektivní informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření.

Základní předpisy, upravující vedení účetnictví jsou zejména:
a) Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších novel;
b) Vyhláška MF č. 500/2002, ve znění pozdějších novel;
c) České účetní standardy;
d) Ostatní právní předpisy nepřímo ovlivňující účetnictví.

 Povinnost vést účetnictví je stanovena každé účetní jednotce zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotky účtují v průběhu účetního období o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví v souladu s účetními metodami. Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Metoda účetnictví je uspořádaný postup zobrazení předmětu účetnictví. K tomu používá účetnictví tyto metodické prvky:
a)  rozvahu (bilanční princip);
b)  účet a soustavu účtů;
c)  podvojnost a souvztažnost;
d) účetní dokumentaci;
e) inventarizaci;
f) oceňování.

Zákon 563/1991 Sb., dále předepisuje účetním jednotkám, které účtují v soustavě účetnictví, vést tyto účetní knihy:
a) Deník – chronologické zápisy všech hospodářských operací;
b) Hlavní knihu – jedná se o nejdůležitější účetní knihu, která obsahuje seznam všech syntetických a analytických účtů, otevřených pro daný kalendářní rok;
c) Knihy analytických účtů – seznamy analytických účtů k příslušnému syntetickému účtu hlavní knihy;
d) Knihy podrozvahových účtů – obsahují účetní zápisy, které se neprovádějí v deníku a hlavní knize.

Jak vedení daňové evidence, tak vedení účetnictví na úrovni, odpovídající nejen nárokům české legislativy, ale i nárokům majitelů firem na včasné a relevantní informace, ovšem vyžaduje permanentní studium příslušných zákonů, vyhlášek a prakticky neustálé sebevzdělávání. Chcete-li se oprostit od stresu, spojeného s výše uvedenými činnostmi a věnovat se pouze svému byznysu, nechte vedení své ekonomické agendy na nás.