Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

Daň z přidané hodnoty (DPH) patří mezi tzv. nepřímé daně, které jsou vybírány v ceně zdanitelného plnění (zboží, nemovitosti, služby). Osobou povinnou k dani je každá fyzická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost. Těmito osobami jsou zejména subjekty, podnikající na základě živnostenského oprávnění a osoby, které uskutečňují svoji činnost na základě zvláštního právního předpisu (autorský zákon, advokáti, znalci, lékaři, umělci, architekti, vědci, auditoři atd.).

Důvodů k registraci povinné osoby k dani z přidané hodnoty je více a jsou uvedeny v §94 a §95 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Nejčastějším důvodem u podnikatelů je překročení hranice 1 milionu Kč za 12 předcházejících kalendářních měsíců. Podnikatel, který překročí tento obrat, je povinen se přihlásit k registraci do 15 dnů po skončení měsíce, v němž byla tato podmínka splněna. Plátcem DPH se stává od prvního dne třetího měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl limit překročen a od této doby je povinen evidovat a uplatňovat daň z přidané hodnoty.

Dalším důvodem může být také v případě pořizování zboží z jiného členského státu EU, kdy hodnota pořízeného zboží v úrovni ceny bez daně v běžném roce převýší částku 326.000,- Kč.

V neposlední řadě může být dalším důvodem  jednoduše „ekonomická výhodnost“ pro podnikatele a v tomto případě se stává plátcem DPH „dobrovolně“.

Výše uvedené důvody plátcovství DPH jsou nejčastější, ovšem všechny taxativně vymezené případy, kdy se osoba povinná k dani musí stát plátcem DPH, jsou uvedeny v §94 a §95 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Demoverzi aplikace fakturace pro plátce DPH, vytvořenou v Excelu, můžete nalézt zde.