Vše, co jste kdy chtěli vytvořit v Excelu a báli jste se na to pomyslet...

napište nám

sevrom@email.cz

V Y M E Z E N Í    P O J M Ů

Celkový měsíční kredit
je součet měsíčního kreditu a převedeného měsíčního nespotřebovaného kreditu.

Cena práce v Excelu
je cena v Kč za 1 hodinu práce v prostředí programu Excel od společnosti Microsoft ve prospěch klienta při zpracování úkolu.

Cena práce ve VBA
je cena v Kč za 1 hodinu práce v programovém prostředí VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA) programu Excel od společnosti Microsoft ve prospěch klienta při zpracování úkolu.

Dodací doba
je doba v hodinách, jejíž délka je určena na základě zvoleného tarifu. Začíná běžet od okamžiku přijetí požadavku, odeslaného z kontaktní e-mailové adresy klienta na kontaktní e-mailovou adresu poskytovatele.

Dotaz
je textová podoba otázky týkající se postupu při práci v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, odeslaná na kontaktní e-mailovou adresu poskytovatele služby Excel24.

Klient
je fyzická osoba, fyzická osoba-podnikatel nebo právnická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování služby Excel24.

Konec platnosti smlouvy o poskytování služby Excel24
je poslední den kalendářního měsíce, bezprostředně následujícího po měsíci, v němž byla doručena písemná výpověď poskytovateli.

Kontaktní e-mailová adresa klienta
je elektronická adresa(y) klienta, uvedená ve smlouvě o poskytování služby Excel24, určená k odesílání požadavků a příjmu předmětů dodání v rámci poskytování služby Excel24.

Kontaktní e-mailová adresa poskytovatel služby Excel24
je excel24@email.cz

Měsíční cena služby Excel24
je součet částky měsíčního paušálu a absolutní částky záporného rozdílu mezi celkovým měsíčním kreditem a měsíčním spotřebovaným kreditem za příslušné zúčtovací období.

Měsíční kredit
je tvořen každé zúčtovací období ve výši měsíčního paušálu dle příslušného tarifu.

Měsíční nespotřebovaný kredit
je kladný rozdíl mezi výší celkového měsíčního kreditu za příslušné zúčtovací období a měsíčním spotřebovaným kreditem za příslušné zúčtovací období.

Měsíční paušál
je částka v Kč, měsíčně hrazená klientem poskytovateli služby Excel24 v rámci měsíčního vyúčtování služby Excel24 ve výši dle vybraného tarifu za využívání služby Excel24 po dobu platnosti smlouvy.

Měsíční spotřebované výkony v hod
je celkový součet hodin práce, odvedené v zúčtovacím období při zpracování úkolů.

Měsíční spotřebovaný kredit
je peněžní vyjádření součinu měsíčních spotřebovaných výkonů v hod a ceny práce za 1 hodinu v Excelu, VBA nebo jejich kombinace, oceněných dle příslušného tarifu, platného v zúčtovacím období.

Měsíční vyúčtování služby Excel24
je přehled o výši měsíčního paušálu, měsíčního kreditu, měsíčních spotřebovaných výkonech v hodinách, měsíčním spotřebovaném kreditu, měsíčním nespotřebovaném kreditu a o převodu měsíčního nespotřebovaného kreditu za příslušné zúčtovací období.

Minimální doba platnosti smlouvy
je určena počtem kalendářních měsíců od začátku platnosti smlouvy o poskytování služby Excel24.

Návrh řešení + kalkulace
je textová podoba návrhu řešení na základě žádosti o zpracování úkolu + časová a finanční kalkulace, předpokládaná doba dodání zpracování příslušného úkolu.

Odpověď na dotaz
je textová podoba odpovědi týkající se postupu při práci v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, odeslaná na kontaktní e-mailovou adresu klienta.

Poskytovatel služby Excel24
je společnost Ing. Roman Ševčík, IČ: 72106085.

Požadavek
je předmětem plnění smlouvy o poskytování služby Excel24 ve formě dotazu nebo žádosti o zpracování úkolu.

Převoditelnost nespotřebovaného kreditu
vyjadřuje možnost převodu nespotřebovaného měsíčního kreditu z předchozího do následujícího zúčtovacího období.

Smlouva o poskytování služby Excel24
upravuje vztah mezi poskytovatelem služby Excel24 a klientem v souvislosti s poskytováním služby Excel24.

Souhlas klienta se zpracováním úkolu
je závazný souhlas klienta s návrhem řešení, finančními a dodacími podmínkami, zaslaný na kontaktní     e-mailovou adresu poskytovatele služby Excel24.

Splatnost měsíční ceny služby Excel24
je do 15. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce po zúčtovacím období na základě měsíčního vyúčtování služby Excel24.

Tarif
je vybraný program poskytovaný v rámci služby Excel24.

Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi poskytovatelem služby Excel24 a klientem vzniká uzavřením smlouvy o poskytování služby Excel24. Na poskytování služby Excel24 není právní nárok. Poskytovatel služby Excel24 je oprávněn odmítnout zájemce a není povinen informovat zájemce o důvodech svého zamítnutí.

Začátek platnosti smlouvy o poskytování služby Excel24
začíná běžet první den kalendářního měsíce, následující bezprostředně po měsíci, v němž byla smlouva o poskytování služby Excel24 oboustranně podepsána.

Zájemce o službu Excel24
je fyzická osoba, fyzická osoba-podnikatel nebo právnická osoba.

Zánik smluvního vztahu
Smlouva o poskytování služby Excel24 se uzavírá na dobu neurčitou při současném dodržení minimální délky platnosti smlouvy. Klient i Poskytovatel má právo vypovědět smlouvu o poskytování služby Excel24 z důvodů, uvedených ve smlouvě o poskytování služby Excel24.

Zástupce klienta
je fyzická osoba, zastupující klienta ve věcech plnění smluvního vztahu v souvislosti s poskytováním služby Excel24.

Zástupce poskytovatele služby Excel24
je fyzická osoba, zastupující poskytovatele služby Excel24 ve věcech plnění smluvního vztahu v souvislosti s poskytováním služby Excel24.

Zúčtovací období
je kalendářní měsíc nebo část kalendářního měsíce, v němž je v platnosti smlouva o poskytování služby Excel24.

Žádost o zpracování úkolu
je textově zpracovaná žádost o zpracování úkolu v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, obsahující přesnou specifikaci a požadavky, odeslaná na kontaktní e-mailovou adresu poskytovatele služby Excel24.